خدمات ما

مدیریت وب سرویس ها(وب سرویس پرواز وب سرویس هتل وب سرویس خدمات سفر)

آژانس های مسافرتی در وستا 24 می توانند به تعداد نا محدود وب سرویس پرواز، هتل وخدمات سفر را به سرویس های آنلاین خود اضافه نمایند از انجایی که اکثر وب سرویس ها یمطرح داخلی و خارجی از قبل در وستا 24 پیاده سازی شده است.آژانس تنها وب سرویس مورد نیاز از لیست وب سرویس هاو وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، در کسری از ثانیه وب سرویس جدید را به لیست های فعال خود اضافه می کند.همچنین این مکان وجود دارد که شرایط قیمتی هر وب سرویس به طور جداگانه برای فروش آنلاین تعیین گردد.

( B2C, B2B)مدیریت کانال فروش

آژانس های مسافرتی می توانند از یک طرف دسترسی رزو وخرید آنلاین مورد نیاز هر کاربرداخلی آژانس و با آژانس همکار را براساس شرایط ضمنی و اعتباری دلخواه روی پنل وستا 24 فراهم نمایند و از طرف دیگر تمام وب سرویس ها و خدمات مستقیم خود را به صورت یک وب سرویس یکپارچه به سایت ها و سرویس های مختلف فروش متصل نماید . مهمترین نکته در این قسمت ارتباط آژانس ها در داخل شبکه فروش وستا24 می با شد که باعث می شود خرید و فروش محصولات آنلاین بین آژانس ها بهد راحتی امکان پذیر شود .

مدیریت قرارداد های فروش (پرداخت آنلاین یا اعتباری یاداشت قرار آپلود ودریافت مدارک سفر)

مدیریت قرار داد فروش مسافران وآژانس های همکار با پشتیبانی از پرداخت آنلاین واعتباری،باعث می شود آژانس بنوانند به سادگی فرایند های مرتبط با هر قراردرا پیگیری نمایند . در هر قرار داد وستا مشخصات کامل مسافران وخرید آنها به صورت تفکیک شده در سیستم قابل دسترسی می باشد و در این امکان یاداشت گذاری و آپلود فایل های مرتبط هر قرار داد. فی ما بین آژانس هارا تسهیل می نماید. همچنین آژانس خریدار با تو سیه آنلاین و اعتباری هر قرار داد،امکان دریافت مدارک سفر را پیدا خواهد کرد.

(اعتبار رزو و اعتبار نقدی کمیسیون و افزایش قیمت تعیین سطوح دسترسی )مدیریت مشتریان B2B

در وستا 24برای هر کاربر سیستم می توان شرایط قیمتی و اعتباری دلخواهی تعیین نمود.به این معنی که در فرایند رزو،قیمت ها با چه کمیسیون ویا افزایش قیمتی به کاربرشان داده شود ویا کاربر هنگام رزو می بایست نقدی رزو را انجام دهد یا می تواند براساس اعتبار تعریف شده رزو را قطعی کند.در حالت اعتباری این امکان وجود دارد تا آژانس های مسافرتی ، اعتبار نقدی مشخصیز را هم برای تحویل مدارک سفر مشخص کنند . از همه مهم تر برای هر کاربر سیستم وستا24 میتوان سطوح دسترسی مشخص تعیین نمود.

گزارشات مدیریتی فروش (گزارشات مرتبط با فروش گزارشات مرتبط با ظرفیت های چارتر گزارشات مرتبط با کاربران )

گزارشت وستا 24 یبه کمدیران آژانس های مسافرتی کمک می کند تا تصمیمات مدریتی درستی اتخاذ کنند. از مهم ترین گزارشات موجود در سیستم ،گزارش موجود در قسمت قرار داد ها می باشد که براساس تآن وضعیت فروش مسیر های مختلف و شرایط مالیقرار دادها مشخص می شود.گزارشات مرتبط باظرفیت های چارتر وضعیت ظرفیت های فروش رفته وخالیرا مشخص می کند تابراساس آن بتوان شرایط قیمتی را به روز رسانی کرد .گزارشات مرتبط با کاربران هم وضعیت عملکرد کاربران داخلی آژانس های همکار را به صورت نموداری مشخص می کند.